Purple Belt Handouts

BTA PAMPHLET TWAE GAE KNOWLEDGE.odt
BTA PAMPHLET TWAE GAE BLOCKS KICKS SPARRING.odt
BTA PAMPHLET TWAE GAE PHYSICAL FITNESS.odt